داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاك ثبتی ملك

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی كه در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد)

داد خواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاك ثبت

دادخواست الزام به اخذ پایان كار, تفكیك و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومی نخستین

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با كسر بهای پاركینگ

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال (از سوی وكیل)

داد خواست الزام به فك رهن

داد خواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

دادخواست الزام به تفكیك مورد معامله

دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتی و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهی مالیات مشاغل

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال, اخذ پایان كار و تفكیك و تسلیم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وكیل)

دادخواست توقیف عملیات اجرایی, ابطال مزایده, دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل (در خصوص مبایعه نامه)

نمونه فرم مبایعه نامه پلاك ثبتی

دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا

دادخواست صدور قرار تامین دلیل و اجرای آن جهت ضبط حضور یا عدم حضور طرفین در دفترخانه

دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتی

دادخواست صدور دستور موقت  بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی

دادخواست فسخ قولنامه از سوی خریدار به لحاظ در تصرف زمین شهری بودن ملك

دادخواست تقاضای ابطال رای كمیسیون ماده 12 و صدور حكم بر دایر بودن ملك

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

دادخواست تایید فسخ قرارداد, خلع ید, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی

نمونه برگ(صفحه) اول سند مالكیت(ملك)

دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره

دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضای مدت اجاره

دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره

دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش به محل برای سكنی

دادخواست تخلیه به لحاظ نیاز شخصی موجر یا مالك به محل كسب

دادخواست تخلیه به منظور نوسازی ملك مورد اجاره

نمونه پروانه ساختمان(جهت تخلیه ملك مورد اجاره)

نمونه فرم (برگ) مفاصاحساب نوسازی

نمونه برگ گواهی ساختمان (پایان كار)

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

دادخواست تخلیه به علت انتقالبه غیر بدون مجوز (مورد اجاره)

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و صدور قرار تامین دلیل

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد انتقال به غیر

دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل

دادخواست صدور قرار تامین دلیل و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مركز فساد

دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها

دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط(مستاجر)

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعددی یا تفریط و صدور قرار تامین دلیل (از سوی وكیل)

دلایل و منضمات دادخواست های تخلیه ید (در رابطه استیجاری

دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل در موارد تعدی و تفریط مستاجر

دادخواست تعدیل اجاره بهای اماكن اداری, تجاری

دادخواست تعدیل اجاره بهای اماكن تجاری

دادخواست تعدیل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی

دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره(در موارد اجاره نامه رسمی)

دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجر(در موارد اجاره نامه عادی)

دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

دادخواست مطالبه اجرت المثل

دادخواست الزام به تادیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادی)

دادخواست عسر و حرج موجر

دادخواست صدور  قرار تامین دلیل با كارشناس

دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاری

دادخواست صدور قرار تامین خواسته

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (از سوی مستاجر)

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (از سوی مستاجر جدید)

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سر قفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حقوق سر قفلی مغازه

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند  اجاره رسمی(در موارد وجود اجاره نامه عادب)

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند  اجاره رسمی(در موارد توافق شفاهی)

دادخواست الزام به تعمیرات اساسی(در مورد اجاره)

دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع و حق كسب و پیشه و تجارت

دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوی وكیل)

تقاضای الزلم به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

دادخواست عسر و حرج مستاجر

دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر

دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره

دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره

دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)

نمونه ای از برگه چک (کامل )

دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه

دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل

نمونه چک و شرایط صوری آن

نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداحت چک

نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب (چک )

دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته

نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته

نمونه دیگر برگ  واخواست نامه

دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته

دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس(به نحو تضامن)

دادخواست مطالبه وجه برات واخواست شده

دادخواست مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری

دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده از شرکت

دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی (کتبی)

دادخواست الزام کانون وکلای دادگستری به اعطلی پروانه وکالت

دادخواست برای صدورقرار تامین خواسته

نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

دادخواست تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان

دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور

دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم

نمونه برگ دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

صفحه دوم دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی)

دادخواست ورود ثالث

دادخواست جلب ثالث

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به جکم

شرایط دعاوی ورود ، جلب و اعتراض ثالث

دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد

آیا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد ؟

دادخواست تغییر نام کوچک

دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

دادخواست صدور گواهی حصر وراثت

نمونه دیگر دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دادخواست صدور گواهی حصر وراثت (شهید)

مدارك لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت

نمونه برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

صفحه دوم استشهادیه

نمونه  دیگر برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

دادگستری كل استان تهران

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو